Årsmøte

Vi vil arrangere årsmøte i løpet av mars måned. Dette er ikke helt i tråd med vedtektene, men ….

§ 4 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar hvert år. Adgang har bare medlemmer som har betalt kontingent. Innkalling skal skje skriftlig med senest tre ukers varsel til hvert medlem med kjent e-postadresse evt. postadresse. Årsmøtets papirer, deriblant årsberetning, årsregnskap, budsjett for påfølgende år samt eventuelt innkommende forslag, skal senest énuke før årsmøtet sendes til hvert medlem med kjent e-postadresse evt. postadresse.

Årsmøtet skal avvikles etter følgende saksliste:

1. Åpning – godkjennelse av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av møteleder og referent(er), to til å undertegne protokoll samt tellekorps

4. Styrets beretning med eventuelle komitéberetninger

5. Regnskap med revisors beretning

6. Ansvarsfrihet for styret

7. Innkomne forslag

8. Budsjettforslag

9. Valg

10. Avslutning

Innkomne forslag skal være skriftlige og styret i hende minst to uker før årsmøtet. Styret forbeholder seg retten til å avvise forslag som ikke innkommer innen denne fristen. Forslag fra valgkomiteen skal være styret i hende minst to uker før årsmøtet.